ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
REGULAMIN

Bezpieczeństwo naszym Gościom gwarantujemy poprzez:

Sala zabaw „Kids And Play” jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, żeby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

 1. Salą zabaw „Kids And Play” (dalej: „Sala Zabaw”) zarządza Kids And Play Michałek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wiejskiej 24 (dalej: „Zarządzający”).
 2. Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Sali Zabaw (dalej: „Cennik”), który jest dostępny dla Gości.
 3. Osoby korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) i z Cennikiem przed wejściem na teren Sali Zabaw.
 4. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Sali Zabaw oraz poszczególnych urządzeń. Wszyscy korzystający przebywają na terenie Sali Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostaje w czasie pobytu na Sali Zabaw.
 5. Za wstęp na teren Sali Zabaw dzieci w wieku 1-13 lat pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Dzieci w wieku do 1 roku życia oraz osoby powyżej 13 lat (decyduje data urodzin) wchodzą na teren Sali Zabaw bezpłatnie, tylko towarzysząc dzieciom w wieku 1-13 lat. Dzieci powyżej 13 lat powinny okazać legitymację szkolną.
 6. Wydzielona strefa na Sali Zabaw przeznaczona do zabawy (dalej: „Strefa Zabawy”) dedykowana jest dla dzieci w wieku 1-13 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 lat mogą przebywać na terenie Strefy Zabawy, ale jedynie towarzysząc dzieciom w wieku 1-13 w zabawie, jako opiekunowie i muszą zachować w Strefie Zabawy szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniu niebezpiecznym dla dzieci. Celem przebywania osób powyżej 13 lat w Strefie Zabawy jest opieka nad dziećmi, a nie aktywna zabawa. W szczególności zabrania się osobom powyżej 13 lat: skakania na trampolinach, skakania po poszczególnych elementach konstrukcji, wspinania się i ciągnięcia za siatki.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Zarządzający, ani personel obsługi Sali Zabaw (dalej: „Obsługa”) nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Placu Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 8. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka powyżej 6 roku życia na Sali Zabaw bez opieki, tylko i wyłącznie po uprzednim skonsultowaniu tego z pracownikiem Obsługi, uzyskaniu jego zgody oraz podpisaniu stosownego oświadczenia. Pozostawienie dziecka bez opieki jest możliwe na maksymalnie 2 godziny.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 lat. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Zarządzającego określonych w niniejszym punkcie.
 10. W związku z charakterem Sali Zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci do lat 13, a także ze względów bezpieczeństwa, na teren Strefy Zabawy nie będą wpuszczane osoby przychodzące bez dziecka w wieku do lat 13, mogą one przebywać jedynie w wydzielonej Strefie Kawiarni.
 11. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
  • zakaz wnoszenia żywności i napojów;
  • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji;
  • zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
  • zakaz wprowadzania zwierząt.
 12. Na terenie Placu Zabaw zabronione są bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji placu zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 13. Dzieci wchodząc na teren Sali Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
 14. Na terenie Strefy Zabawy, Goście przebywają bez butów ale zawsze w skarpetkach. Opiekunowie mogą skorzystać z dostępnego w Recepcji obuwia jednorazowego, lub swojego obuwia zmiennego – zaakceptowanego przez Obsługę. Opiekunowie przebywający na terenie Sali Zabaw bez odpowiedniego obuwia, mogą zostać wyproszeni z terenu Sali Zabaw.
 15. Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają w szatni. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy, przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty pozostawione na terenie szatni lub w innych miejscach na terenie Sali Zabaw.
 16. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Kawiarni i w Salach Urodzinowych w przypadku wykupionych pakietów urodzinowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów do Strefy Zabawy. Na terenie Sali Zabaw nie należy żuć gumy.
 17. Goście Sali Zabaw używają chipów elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie Sali Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.
 18. Wejście na teren Sali Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Dotknięcie chipem elektronicznym czytnika przy bramce wejściowej oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika i zobowiązanie Gościa do ich przestrzegania.
 19. Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w Cenniku.
 20. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji (dalej: „Instrukcje”) mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.
 21. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i Instrukcjami.
 22. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń Obsługi.
 23. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.
 24. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 25. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Sali Zabaw należy poinformować Obsługę.
 26. Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Sali Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Sali Zabaw.
 27. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności Sali Zabaw.
 28. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.
 29. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Salę Zabaw wg własnego uznania.
 30. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 31. Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
 32. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Placu Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Placu Zabaw.
 33. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
 34. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 35. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Sali Zabaw, w dniu wizyty na Sali Zabaw. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw.

Instrukcja korzystania z poszczególnych urządzeń placu: W PRZYGOTOWANIU